Algemene gegevens

Sint Anthony Groote Broederschap
Berkelsingel 30
7201 BL  Zutphen

Tel. 0575-513829

KvK nr. 41038217
RSIN nr. 003032528
Bankrekening nummer NL26ABNA0532410491

 

Gegevens ANBI per 1-6-2018
Contactgegevens: Berkelsingel 30, 7201 BL Zutphen, 0575-513829
Bestuurssamenstelling: Het bestuur van de SAGB wordt gevormd door 3 olderlieden en 2 gildemeesters
De heer H.A. Ruysch Lehman de Lehnsfeld, voorzitter
De heer drs. P.D. Bredt, penningmeester
De heer mr. J.C. van Hasselt
Jhr. dr. M.W.C. de Jonge
De heer mr. H. Bonga
Beloningsbeleid: allen zijn onbezoldigd bestuurder
Beleid: Hoofdlijnen van het beleidsplan
Financiële verantwoording: Resultaten  2017
2016
Verslag van activiteiten: Jaarverslag 2017
2016

Doelstelling: De stichting heeft ten doel
a) steun te verlenen aan (rechts)personen of groepen van personen, die naar het oordeel van het bestuur daaraan behoefte hebben, met name ook aan personen, die weliswaar krachtens de bestaande Sociale Wetten beschikken over middelen om in de noodzakelijke kosten van het bestaan te voorzien, doch niettemin voor verbetering van hun levensomstandigheden verdere steun behoeven;
b) in materiële of immateriële zin bij te dragen tot verbetering en/of instandhouding van de leefbaarheid binnen het werkgebied van de stichting, zowel ten behoeve van (rechts)personen als van groepen van personen.