Privacyverklaring

Stichting BOG, gevestigd aan Berkelsingel 30 7201 BL Zutphen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Berkelsingel 30 7201 BL Zutphen +31 575 513829
http://www.stbog.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting BOG verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Initialen
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum en -plaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer(s)
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken geen gegevens die volgens de AVG worden aangemerkt als ‘bijzondere persoonsgegevens’. Onze website en/of dienst heeft ook niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@stbog.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stichting BOG verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- U te kunnen informeren over het actuele huuraanbod
- Om een huurcontract voor u op te stellen
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren (bijvoorbeeld reparatieverzoeken)
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten
- Het innen van huur- en/of servicekosten via een door u verstrekte automatische incasso-opdracht
- Het innen van inschrijf-/of verlengingskosten voor uw inschrijving als woningzoekende
- Stichting BOG verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals op basis van de Algemene wet inzake Rijksbelastingen.

Geautomatiseerde besluitvorming
Stichting BOG neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting BOG) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting BOG bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Woningzoekenden
Persoonsgegevens: alle actief verstrekte gegevens via het inschrijfformulier woningzoekenden
Bewaartermijn: tot uiterlijk één maand na actieve uitschrijving (1) en tot uiterlijk één jaar na het verstrijken van de datum waarop de verlengingskosten dienden te zijn voldaan (2)
Reden (1) : maandelijks administreren van de uitschrijvingen 
             (2) : jaarlijkse opschoning van het digitale woningzoekendenbestand
Huurders:
Persoonsgegevens: alle actief verstrekte gegevens via het inschrijfformulier woningzoekenden en alle gevoerde correspondentie met betrekking tot de huurovereenkomst.
Bewaartermijn: tot uiterlijk 2 jaar na beëindiging huurovereenkomst
Persoonsgegevens die zijn verstrekt voor het aanvragen en verstrekken van huurtoeslagen
Bewaartermijn: tot uiterlijk 5 jaar na beëindiging huurtoeslag
Reden: wettelijke verplichting conform Art. 47 Algemene wet inzake Rijksbelastingen

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting BOG verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting BOG blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stichting BOG gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting BOG en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u, of een door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een gemotiveerd verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@stbog.nl. Bij uw verzoek geeft u aan welke persoonsgegevens u wilt opvragen, laten corrigeren of verwijderen en met welke reden. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. U kunt uw verzoek ook indienen aan de balie van ons kantoor tijdens onze openingstijden en op vertoon van uw legitimatiebewijs. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Stichting BOG wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting BOG neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Medio 2017 heeft Stichting BOG een securityscan laten uitvoeren door BosworX met name gericht op de beveiliging van de ICT faciliteiten en datalekken. De resultaten van dit onderzoek zijn positief met als belangrijkste conclusie en samenvatting dat de zaken qua ICT goed op orde zijn. Ook onze ICT-facilitator Access4IT heeft aantoonbaar gezorgd voor een veilige ICT omgeving die voldoet aan de eisen rond de wet meldplicht datalekken. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons kantoor via info@stbog.nl.