Wat doet BOG

De Stichting tot Beheer van Onroerende Goederen (BOG) ontwikkelt, verhuurt en beheert woningen
en bedrijfspanden in monumentenstad Zutphen. BOG voert deze werkzaamheden uit voor
historische Zutphense vastgoedstichtingen met een sociale signatuur.
Het aanbod bestaat uit sfeervolle hofjeswoningen in een rijksmonument, kleine authentieke
arbeiderswoningen en eengezinswoningen met een tuintje. Daarnaast ontwikkelt BOG moderne
appartementen en studio’s. Vanwege de signatuur van de vastgoedstichtingen houdt BOG zich ook
bezig met sociaalmaatschappelijke activiteiten.

Missie

BOG wil aangenaam wonen en werken mogelijk maken op bijzondere locaties in Zutphen, zowel voor
de kleine als voor de minder kleine beurs. We streven naar verduurzaming van het woningenbestand
en naar een zo breed mogelijk aanbod voor alle doelgroepen in Zutphen.

Expertise

BOG heeft veel kennis en expertise in behoud en restauratie van monumenten en andere bijzondere
panden. BOG biedt volledig vastgoedbeheer: van commercieel (ontwikkeling, verhuur) tot technisch
(onderhoud) beheer, van financiën tot communicatie, van bestuursondersteuning tot administratie
(contracten, verantwoording). De nadruk ligt op bestaand bezit en op transformatie, renovatie en
restauratie.

Besturing

De stichting BOG bestaat uit een directie en drie medewerkers. De directie wordt gecontroleerd door
een driekoppige Raad van Toezicht. De operationele afstemming tussen BOG en de deelnemende
stichtingen is transparant en via korte lijnen. Bestuurlijk overleg met de deelnemende David Evekink
Exploitatie Stichting, de Stichting Sint Anthony Groote Broederschap en de Stichting Hic Jacet Robur,
vindt plaats via de vergadering van deelnemers.

Kwaliteit

Uitgangspunt voor het handelen van BOG en de bediening van de klanten zijn onze statuten,
regelingen en uitvoeringsafspraken. BOG is een maatschappelijke organisatie en we houden ons aan
de voor ons geldende wet- en regelgeving. We nemen de privacy van onze klanten in acht.
BOG laat regelmatig thema-gestuurd onderzoek doen naar de eigen prestaties. In 2018 hebben we
de interne procedures laten controleren. De ICT en privacy-bewaking worden elke drie jaar
doorgelicht. Na 2017 heeft BOG in 2020 opnieuw onderzoek laten doen naar de ICT en de privacy-
bewaking. Bureau Bosworx concludeerde dat deze opnieuw goed op orde was.

Gemeente Zutphen

De gemeente Zutphen is voor BOG een essentiële partner. De gemeente stelt eisen aan (de
ontwikkeling van) huisvesting en aan de woonomgeving. BOG wil als kleine speler optimaal
aansluiten bij de wensen van de gemeente. Waar mogelijk overleggen wij met corporaties en over
bijzondere doelgroepen of leveren we incidentele bijdragen.

Ontstaan BOG

In 1976 namen de David Evekink Stichting, de NV Stadsherstel Zutphen en het Wijnhuisfonds het
initiatief tot samenwerking. De eerste twee formaliseerden die samenwerking. In 1979 sloten het
Wijnhuisfonds en de Stichting Sint Anthony Groote Broederschap zich aan en ontstond er behoefte
aan een gezamenlijke beheerorganisatie. Op 21 maart 1980 werd de Stichting tot Beheer van

Onroerende Goederen, kortweg Stichting BOG, opgericht. De Stichting Hic Jacet Robur heeft zich
hierbij later aangesloten. In 2020 vierde BOG haar 40-jarig bestaan.